Greasy Fork is available in English.

iqiyi-player-switch

爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

Tác giả
gooyie
Cài đặt hàng ngày
12
Số lần cài đặt
37.114
Đánh giá
388 2 1
Phiên bản
1.14.0
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

iqiyi-player-switch

爱奇艺flash播放器与html5播放器随意切换,改善html5播放器播放体验。

脚本管理器兼容

Greasemonkey用不了(沙箱限制),TampermonkeyViolentmonkey可正常使用。

安装

脚本实现的功能

  • 在脚本管理器上添加菜单命令用于播放器切换(默认启用html5播放器)
  • firefox 播放f4v
  • 和谐广告
  • 和谐非内嵌水印
  • 解除会员清晰度限制
  • 外链html5播放(不完善)
  • 快捷键
  • 可选的使用 WebSocket 加载视频

键盘快捷键

快捷键仿照PotPlayeryoutube

| 按键 | 功能 |
| ---- | ---- |
| 空格 | 播放 / 暂停 |
| enter | 全屏 / 退出全屏 |
| ctrl + enter | 网页全屏 / 退出网页全屏 |
| esc | 退出网页全屏 |
| ↑ | 音量增加 5% |
| ↓ | 音量减少 5% |
| m | 静音 / 取消静音 |
| d | 上一帧 |
| f | 下一帧 |
| ← | 步退5秒 |
| → | 步进5秒 |
| ctrl + ← | 步退30秒 |
| ctrl + → | 步进30秒 |
| shift + ← | 步退1分钟 |
| shift + → | 步进1分钟 |
| ctrl + alt + ← | 步退5分钟 |
| ctrl + alt + → | 步进5分钟 |
| 0 ~ 9 | 定位到视频的 x0%|
| c | 播放速率提高 0.1 |
| x | 播放速率降低 0.1 |
| z | 正常/之前的播放速率 |
| shift + p | 播放上一集 |
| shift + n | 播放下一集 |

鼠标快捷键

| 操作 | 条件 | 功能 |
| ---- | ---- | ---- |
| 单击左键 | 在播放区域 | 播放 / 暂停 |
| 双击左键 | 在播放区域 | 全屏切换 |
| ctrl + 双击左键 | 在播放区域 | 网页全屏切换 |
| 滚动滚轮 | 全屏或网页全屏 | 音量调节 |

WebSocket

在播放器的设置里添加了一个开关,默认为关闭状态。

WebSocket setting

开启就使用 WebSocket 加载视频,可规避ISP的缓存避免被重定向出现 CORS 错误。

blocked by CORS policy

不开启就是按照 iqiyi 的策略,即默认使用 Fetch 或 XHR(firefox),如果一直出错就尝试用 WebSocket。

注意:有些地区的CDN还不支持 WebSocket,启用后会无法播放。

切换播放器

菜单命令是要切换过去的播放器

tm-switch
vm-switch