Greasy Fork is available in English.

BiliBili HTML5 Live

screw flash!

Tính đến 2019-02-17 16:10:53 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
esterTion
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
190217.4
Đã tạo
28-02-2017
Đã cập nhật
17-02-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

替换BiliBili直播flash播放器 珍爱生命,远离Flash

测试支持Chrome中ViolentM / TamperM,Firefox中GreaseM(含4+) / VM / TM

本脚本使用了自行改造的播放器进行了bilibili直播的适配,故会有部分不兼容,同时也含有部分官方所不包含的功能。如想使用官方HTML5播放器,请安装BiliBili HTML5 Live Enabler

使用组件

部分代码来自sljeff