Greasy Fork is available in English.

BiliBili HTML5 Live

screw flash!

Tính đến 2017-02-28 14:07:46 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Tác giả
esterTion
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
170228.2
Đã tạo
28-02-2017
Đã cập nhật
28-02-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

替换BiliBili直播flash播放器 (虽然包含了https地址,但是因为没有https视频流,所以本质还是不支持的)

注:脚本使用了自建弹幕转发服务器,如想换回官方ws,请在安装后编辑变量df_domain

df_domain = 'broadcastlv.chat.bilibili.com',

使用组件:

部分代码来自sljeff