Greasy Fork is available in English.

BiliBili HTML5 Live

screw flash!

Tính đến 2017-06-12 16:37:14 UTC. Xem phiên bản mới nhất.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v200706 05-07-2020 200706:修复弹幕连接,支持deflate解压
 • v200102 02-01-2020 更新playurl地址
 • v190915 15-09-2019 更新api
 • v190601 01-06-2019 记忆音量 & 双击网页全屏
 • v190530 30-05-2019 处理不规范cmd
 • v190217.4 17-02-2019 fix
 • v190217.3 17-02-2019 添加屏蔽词
 • v190217.2 17-02-2019 发送失败提示
 • v190217 17-02-2019 弹幕发送参数修复
 • v190212 11-02-2019 未直播也分发弹幕信息
 • v190209 09-02-2019 弹幕发送修复
 • v181106 06-11-2018 indent
 • v181106 06-11-2018 hls添加码率显示
 • v180607 07-06-2018
 • v180607 07-06-2018 - 嵌入按钮字体 - 网页全屏隐藏礼物栏
 • v180515 15-05-2018 修复flash回调注入
 • v180328 28-03-2018 弹幕修复
 • v180324.1 24-03-2018
 • v180324 24-03-2018 修复发送弹幕csrf token
 • v180320 20-03-2018 - 伪造flash修复载入 - 实时码率表格改进 - canvas绘制变更
 • v180101 01-01-2018 修复GM3发送弹幕
 • v171229.1 29-12-2017
 • v171229.1 29-12-2017 修复firefox下特殊权限的message对象
 • v171229 29-12-2017
 • v171215.1 15-12-2017 换用gitcdn
 • v171215 15-12-2017 轮播提示换到系统消息里
 • v171215 15-12-2017 保存屏蔽礼物状态(md b站新的火力票有病吧,全站广播)
 • v171206 06-12-2017 - 支持更多猴子 - 减少播放器报错
 • v171109.1 09-11-2017 房间号修复
 • v171109 09-11-2017 直播间地址匹配修复
 • v171105 05-11-2017 自己发的弹幕不再重复显示在弹幕列表
 • v171104.2 04-11-2017 更新支持https
 • v171104 04-11-2017 处理弹幕发送
 • v171103 03-11-2017 适配新版直播
 • v171027 27-10-2017
 • v171027 27-10-2017 本地版本错了
 • v171027 27-10-2017 修复开播切换
 • v170919 19-09-2017 ff55 greasemonkey无法连接ws,强制wss
 • v170908 08-09-2017 - 更换界面主题(设置项懒得加了就不整了,需要旧界面装旧版就行了)- 弹幕显示均分至1s内
 • v170824 24-08-2017 消灭无flash提示
 • v170701.2 01-07-2017 修补
 • v170701 01-07-2017
 • v170701 01-07-2017 输出重连函数,window.ws_reConnect
 • v170617 17-06-2017 中断自动重载修复
 • v170616 16-06-2017 再更新下flvjs,改动了一下视频掉帧的解决
 • v170613.2 13-06-2017 icon font fix
 • v170613 12-06-2017 md,firefox有bug
 • v170612.3 12-06-2017 包含样式
 • v170612.2 12-06-2017 改进直播状态切换
 • v170612 12-06-2017 直播视频流不同步解决
 • v170611 11-06-2017 使用player里的ws端口号(目前都能用,以后呢)
 • v170610 10-06-2017 - 解决txy流的实时码率显示 - 统计缓冲片段添加当前位置
 • v170609 09-06-2017 服务器撑不太住了,换回官方
 • v170608 08-06-2017 flv.js更新
 • v170525 25-05-2017 更新一下CCL,改进canvas绘制
 • v170409 09-04-2017 播放统计一些修复
 • v170404 04-04-2017 > 播放统计添加了缓冲片段 > 直播流停止会重新检查直播状态
 • v170325.1 25-03-2017 防出错保险措施
 • v170325 25-03-2017 切回轮播时使用官方html5播放器
 • v170316.1 16-03-2017 妈的智障
 • v170316 16-03-2017 https临时处理方案
 • v170314.1 14-03-2017 解决加载过官方html5后的多开问题
 • v170314 14-03-2017 添加礼物显示开关 & 右键菜单播放速度
 • v170308.1 08-03-2017 首页fix
 • v170308 08-03-2017 随弹幕数自动透明度
 • v170306 06-03-2017 canvas性能改进
 • v170305 05-03-2017 性能优化 & 轮播/未开播改进
 • v170304 04-03-2017 添加canvas渲染
 • v170303 03-03-2017 - 添加hls下的加载进度及网速显示 - 修复对于chrome和maxthon的支持
 • v170301 01-03-2017 添加直播流模式切换
 • v170229 01-03-2017 房间内不再搜索flashvar
 • v170228.2 28-02-2017 lib change
 • v170228.1 28-02-2017 hot fix
 • v170228 28-02-2017 Imported from URL