Greasy Fork is available in English.

BiliBili HTML5 Live

screw flash!

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

 • v200706 05-07-2020 200706:修复弹幕连接,支持deflate解压
 • v200102 02-01-2020 更新playurl地址
 • v190915 15-09-2019 更新api
 • v190601 01-06-2019 记忆音量 & 双击网页全屏
 • v190530 30-05-2019
 • v190530 30-05-2019 处理不规范cmd
 • v190217.4 17-02-2019 fix
 • v190217.3 17-02-2019 添加屏蔽词
 • v190217.2 17-02-2019 发送失败提示
 • v190217 17-02-2019 弹幕发送参数修复
 • v190212 11-02-2019 未直播也分发弹幕信息
 • v190209 09-02-2019 弹幕发送修复
 • v181106 06-11-2018 indent
 • v181106 06-11-2018 hls添加码率显示
 • v180607 07-06-2018
 • v180607 07-06-2018 - 嵌入按钮字体 - 网页全屏隐藏礼物栏
 • v180515 15-05-2018 修复flash回调注入
 • v180328 28-03-2018 弹幕修复
 • v180324.1 24-03-2018
 • v180324 24-03-2018 修复发送弹幕csrf token
 • v180320 20-03-2018 - 伪造flash修复载入 - 实时码率表格改进 - canvas绘制变更
 • v180101 01-01-2018 修复GM3发送弹幕
 • v171229.1 29-12-2017
 • v171229.1 29-12-2017 修复firefox下特殊权限的message对象
 • v171229 29-12-2017 - 兼容主流管理器 - 统计界面改动
 • v171229 29-12-2017
 • v171215.1 15-12-2017 换用gitcdn
 • v171215 15-12-2017 轮播提示换到系统消息里
 • v171215 15-12-2017 保存屏蔽礼物状态(md b站新的火力票有病吧,全站广播)
 • v171206 06-12-2017
 • v171206 06-12-2017 - 支持更多猴子 - 减少播放器报错
 • v171109.1 09-11-2017 房间号修复
 • v171109 09-11-2017 直播间地址匹配修复
 • v171105 05-11-2017 自己发的弹幕不再重复显示在弹幕列表
 • v171104.2 04-11-2017 更新支持https
 • v171104 04-11-2017 处理弹幕发送
 • v171103 03-11-2017 适配新版直播
 • v171027 27-10-2017
 • v171027 27-10-2017 本地版本错了
 • v171027 27-10-2017 修复开播切换
 • v170919 19-09-2017 ff55 greasemonkey无法连接ws,强制wss
 • v170908 08-09-2017 - 更换界面主题(设置项懒得加了就不整了,需要旧界面装旧版就行了)- 弹幕显示均分至1s内
 • v170824 24-08-2017 消灭无flash提示
 • v170701.2 01-07-2017 修补
 • v170701 01-07-2017
 • v170701 01-07-2017 输出重连函数,window.ws_reConnect
 • v170617 17-06-2017 中断自动重载修复
 • v170616 16-06-2017 再更新下flvjs,改动了一下视频掉帧的解决
 • v170613.2 13-06-2017 icon font fix
 • v170613 12-06-2017 md,firefox有bug
 • v170612.3 12-06-2017 包含样式
 • v170612.2 12-06-2017 改进直播状态切换
 • v170612 12-06-2017 直播视频流不同步解决
 • v170611 11-06-2017 使用player里的ws端口号(目前都能用,以后呢)
 • v170610 10-06-2017 - 解决txy流的实时码率显示 - 统计缓冲片段添加当前位置
 • v170609 09-06-2017
 • v170609 09-06-2017 服务器撑不太住了,换回官方
 • v170608 08-06-2017 flv.js更新
 • v170525 25-05-2017 更新一下CCL,改进canvas绘制
 • v170409 09-04-2017 播放统计一些修复
 • v170404 04-04-2017 > 播放统计添加了缓冲片段 > 直播流停止会重新检查直播状态
 • v170325.1 25-03-2017 防出错保险措施
 • v170325 25-03-2017 切回轮播时使用官方html5播放器
 • v170316.1 16-03-2017 妈的智障
 • v170316 16-03-2017 https临时处理方案
 • v170314.1 14-03-2017 解决加载过官方html5后的多开问题
 • v170314 14-03-2017 添加礼物显示开关 & 右键菜单播放速度
 • v170308.1 08-03-2017 首页fix
 • v170308 08-03-2017 随弹幕数自动透明度
 • v170306 06-03-2017 canvas性能改进
 • v170305 05-03-2017 性能优化 & 轮播/未开播改进
 • v170304 04-03-2017 添加canvas渲染
 • v170303 03-03-2017 - 添加hls下的加载进度及网速显示 - 修复对于chrome和maxthon的支持
 • v170301 01-03-2017 添加直播流模式切换
 • v170229 01-03-2017 房间内不再搜索flashvar
 • v170228.2 28-02-2017 lib change
 • v170228.1 28-02-2017 hot fix
 • v170228 28-02-2017
 • v170228 28-02-2017 简介
 • v170228 28-02-2017 Imported from URL