Greasy Fork is available in English.

searchEngineJump 搜索引擎快捷跳转

方便的在各个搜索引擎之间跳转,增加可视化设置菜单,能更友好的自定义设置,修复百度搜索样式丢失的问题

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

 • v5.21.2 - Imported from URL
 • v5.21.1 - Imported from URL
 • v5.21.0 - Imported from URL
 • v5.20.0 - Imported from URL
 • v5.19.0 - Imported from URL
 • v5.18.2 - Imported from URL
 • v5.18.1 - Imported from URL
 • v5.17.3 - Imported from URL
 • v5.17.2 - Imported from URL
 • v5.17.1 - Imported from URL
 • v5.17.0 - Imported from URL
 • v5.16.2 - Imported from URL
 • v5.16.1 - Imported from URL
 • v5.16.0 - Imported from URL
 • v5.15.14 - Imported from URL
 • v5.15.13 - Imported from URL
 • v5.15.12 - Imported from URL
 • v5.15.11 - Imported from URL
 • v5.15.10 - Imported from URL
 • v5.15.9 - Imported from URL
 • v5.15.8 - Imported from URL
 • v5.15.7 - Imported from URL
 • v5.15.6 - Imported from URL
 • v5.15.5 - Imported from URL
 • v5.15.4 - Imported from URL
 • v5.15.3 - Imported from URL
 • v5.15.2 - Imported from URL
 • v5.15.1 - Imported from URL
 • v5.15.0 - Imported from URL
 • v5.14.0
 • v5.13.1 - Imported from URL
 • v5.13.1 - Imported from URL
 • v5.13.0 - Imported from URL
 • v5.12.12 - Imported from URL
 • v5.12.11 - Imported from URL
 • v5.12.10 - Imported from URL
 • v5.12.9 - Imported from URL
 • v5.12.8 - Imported from URL
 • v5.12.7 - Imported from URL
 • v5.12.6 - Imported from URL
 • v5.12.5 - Imported from URL
 • v5.12.4 - Imported from URL
 • v5.12.3 - Imported from URL
 • v5.12.2 - Imported from URL
 • v5.12.1 - Imported from URL
 • v5.12.0 - Imported from URL
 • v5.11.2 - Imported from URL
 • v5.11.1 - Imported from URL
 • v5.11.0 - Imported from URL
 • v5.10.3 - Imported from URL
 • v5.10.2 - Imported from URL
 • v5.10.1 - Imported from URL
 • v5.10.0 - Imported from URL
 • v5.9.2 - Imported from URL
 • v5.9.1 - Imported from URL
 • v5.9.0 - Imported from URL
 • v5.8.1 - Imported from URL
 • v5.8.0 - Imported from URL
 • v5.7.0 - Imported from URL
 • v5.6.3 - Imported from URL
 • v5.6.2 - Imported from URL
 • v5.6.1 - Imported from URL
 • v5.6.0 - Imported from URL
 • v5.5.1 - Imported from URL
 • v5.5.0 - Imported from URL
 • v5.4.0 - Imported from URL
 • v5.3.0 - Imported from URL
 • v5.2.2 - Imported from URL
 • v5.2.1 - 回家没网,手机开热点给电脑用,结果电脑的github死活同步不了
 • v5.2.0 - Imported from URL
 • v5.1.5 - Imported from URL
 • v5.1.5 - Imported from URL
 • v5.1.4 - Imported from URL
 • v5.1.3 - Imported from URL
 • v5.1.2 - Imported from URL
 • v5.1.2 - Imported from URL
 • v5.1.1 - Imported from URL
 • v5.1.0 - Imported from URL
 • v5.0.5 - Imported from URL
 • v5.0.4 - Imported from URL
 • v5.0.3 - Imported from URL
 • v5.0.0.2 - Imported from URL
 • v5.0.0.1 - Imported from URL
 • v5.0.0.0 - Imported from URL
 • v4.1.1.17 - Imported from URL
 • v4.1.1.16 - Imported from URL
 • v4.1.1.15 - Imported from URL
 • v4.1.1.14 - Imported from URL
 • v4.1.1.13 - Imported from URL
 • v4.1.1.12 - Imported from URL
 • v4.1.1.11 - Imported from URL
 • v4.1.1.10 - Imported from URL
 • v4.1.1.9 - Imported from URL
 • v4.1.1.8 - Imported from URL
 • v4.1.1.6 - Imported from URL
 • v4.1.1.5 - Imported from URL
 • v4.1.1.4 - Imported from URL
 • v4.1.1.2 - Imported from URL
 • v4.1.1.1 - Imported from URL
 • v4.1.1.1 - 修复百度搜索页面,翻页后样式丢失的问题 修复 youtube 页面,左侧遮挡的问题 修复 acfun 样式丢失的问题 还有好多问题, 慢慢来
 • v4.1.1.1 - Imported from URL
 • v4.1.1.0 - Imported from URL
 • v4.1.0.0 - Imported from URL
 • v4.1.0.0