Greasy Fork is available in English.

bilibili 直播 HTML5 播放器

B 站的直播的 HTML5 播放器

Tác giả
sljeff
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.753
Đánh giá
20 0 0
Phiên bản
2017.2.24
Đã tạo
10-02-2017
Đã cập nhật
24-02-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

B 站直播 HTML5 播放器。可以看弹幕/发弹幕。

使用了 hls.jsDanmaku