Greasy Fork is available in English.

贴吧全能助手

【装这一个脚本就够了~可能是你遇到的最好用的贴吧增强脚本】,百度贴吧 tieba.baidu.com 看贴(包括楼中楼)无须登录,完全去除扰眼和各类广告模块,全面精简并美化各种贴吧页面,去除贴吧帖子里链接的跳转,按发帖时间排序,查看贴吧用户发言记录,贴子关键字屏蔽,移除会员彩名,直接在当前页面查看原图,可缩放,可多开,可拖拽

Cài đặt hàng ngày

Cài đặt hàng tuần

Kiểm tra cập nhật hàng ngày

Bản gốc

Ngày Cài đặt Cập nhật
2019-08-19 240 15.088
2019-08-18 332 17.654
2019-08-17 334 18.038
2019-08-16 383 20.858
2019-08-15 373 21.118
2019-08-14 402 20.881
2019-08-13 350 21.002
2019-08-12 331 22.327
2019-08-11 358 17.979
2019-08-10 364 18.195
2019-08-09 354 21.239
2019-08-08 378 21.195
2019-08-07 402 21.036
2019-08-06 338 21.165
2019-08-05 375 21.782
2019-08-04 378 17.152
2019-08-03 379 17.851
2019-08-02 372 20.572
2019-08-01 383 20.717
2019-07-31 383 20.721
2019-07-30 319 20.523
2019-07-29 329 21.488
2019-07-28 308 16.896
2019-07-27 332 17.621
2019-07-26 368 20.342
2019-07-25 459 20.505
2019-07-24 505 20.526
2019-07-23 524 20.345
2019-07-22 481 21.062
2019-07-21 335 16.559
Tải về tất cả các dữ liệu như: JSON CSV