Greasy Fork is available in English.

微博超级话题签到

在网页端自己的微博主页,把自己关注的超级话题一键全部签到。注意:只能在自己的个人主页签到。

Tác giả
sljeff
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
616
Đánh giá
6 0 0
Phiên bản
2017.1.20
Đã tạo
04-01-2017
Đã cập nhật
14-04-2017
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
一键签到你关注的所有微博超级话题。

注意,只能在你的个人主页上操作。点击后在控制台查看输出。

Github: https://github.com/sljeff/wb_super_sign