Greasy Fork is available in English.

Bilibili HTML5播放器网页全屏模式优化 脚本版

移植自:http://userstyles.org/styles/131642

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
3.913
Đánh giá
17 0 0
Phiên bản
1.0.2
Đã tạo
20-12-2016
Đã cập nhật
20-01-2019
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho