Greasy Fork is available in English.

解除B站区域限制

通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

Ghé thăm trang hỗ trợ của tác giả.

Thảo luận ở Greasy Forum

Ask a question, post a review, or report the script.

Post a review, comment, or question

If you think this script is breaking Greasy Fork's rules, please report it for removal.

Sign in to post a review, comment, or question.

Người yêu thích

Script này đã được đã ưa thích bởi: .

Đăng nhập để thêm vào mục yêu thích.