Greasy Fork is available in English.

解除B站区域限制

通过替换获取视频地址接口的方式, 实现解除B站区域限制; 只对HTML5播放器生效;

Tác giả
ipcjs
Cài đặt hàng ngày
2.633
Số lần cài đặt
598.144
Đánh giá
1502 7 3
Phiên bản
7.7.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome
Giấy phép
MIT
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

解除B站区域限制

该脚本只支持HTML5版播放器,在播放器右上角可以切换成HTML5版。

反馈问题前,先看这篇文档!!!大多数常见的问题,这里都有说明
反馈问题前,先看这篇文档!!!大多数常见的问题,这里都有说明
反馈问题前,先看这篇文档!!!大多数常见的问题,这里都有说明

不要在Greasyfork中提交反馈,去GitHub,Greasyfork问题追踪系统太弱了,不好用

设置截图

问&答

如何安装脚本?

使用脚本前必须安装扩展,各浏览器对应的扩展如下:

 1. Firefox浏览器:Tampermonkey 、Greasemonkey 4
 2. Chrome浏览器:Tampermonkey
 3. Safari:不支持

脚本无效?

 1. 如果在番剧页面中连设置按钮都看不到,说明你的浏览器版本太老了,请更新成最新版;如果还是不行,请换用最新版的Firefox或者Chrome
 2. 确定你使用的播放器是HTML5版的。Flash版请在播放器界面的右上角切换成HTML5版。
 3. 确定可以打开代理服务器上的链接。 如果打不开,可以点开设置窗口,换个代理服务器试试
 4. 对于一些已知错误,脚本会弹窗提示,请认真阅读提示信息,按提示进行操作。
 5. 如果依然无效,可能确实是这个脚本的问题了,请到GitHub反馈给我。

播放卡顿?

港澳台的视频解析出来的视频文件的域名是upos-hz-mirrorakam.akamaized.net,这家CDN貌似没有国内的节点,大多数情况下这个域名都会指向美国的IP,速度特别慢。他们是有香港/台湾节点的,速度会快很多。手动改hosts,将域名解析到较快的IP,跟够缓解卡顿的问题。

详见:

看不了1080P画质?

 1. 确定你是B站的大会员
 2. 确定当前视频拥有1080P画质的版本
 3. 确定你登录了代理服务器(点击脚本设置界面的“帐号授权”,进行登录)

看不了付费番剧/影视?

观看付费番剧/影视的前提是,你登录了代理服务器(点击脚本设置界面的“帐号授权”,进行登录)!!

相关事项说明:

 1. 付费抢先看番剧支付金额在特定情况下会显示9876547210.33的问题,这是因为代理服务器的接口获取不到金额,为了防止手抖误操作,默认显示一个逸。使用支付宝/微信扫码可以看到真实金额。
 2. 以前的付费接口是不会检测区域的,但最近(2017-10-12)的一些动画电影的付费接口也会检测区域了,所以即使使用该脚本解除了视频的区域限制,依然没办法付费,只能看前面几分钟。一个解决办法是直接冲B站的大会员,大会员看所有的视频都是不需要付费的🙄。
 3. 最近也有人反馈有些番剧能付费,但付费后依然看不了,所以付费前请谨慎

关于“被永封的大会员?”选项

(这个条目并不是说“使用这个脚本会导致你的会员被封”,而是说“如果你有个被永封的大会员帐号,可以通过这个脚本继续观看会员专属视频”)

 1. 注册并登录一个小号
 2. 在脚本设置界面勾选“被永封的大会员?”选项
 3. 代理服务器中使用账号密码登录被永封的大会员账号
 4. 就可以用小号看1080P了(扭曲

开源

 1. 源码仓库:ipcjs/bilibili-helper at user.js
 2. 代码贡献者:Contributions
 3. 部分源码取自:

高级设置/更新日志/测试页面 等