Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: отображение сумм с разделителями в подсказке к полю ввода

Добавляет в поля ввода всплывающую подсказку с форматированными числами

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
93
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*