Greasy Fork is available in English.

x4的夺宝岛脚本•Plus

zh-cn

Tác giả
sthch
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
703
Đánh giá
5 1 1
Phiên bản
1.3.4
Đã tạo
15-11-2016
Đã cập nhật
27-12-2016
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • /https?\://dbditem.jd.com/*
原版由 @x40404 制作,对其表示感谢

然而原版脚本年久失修,因京东修改了夺宝岛的页面链接,故原脚本早已不能正常使用。
我稍作修改后为它加入了全新的刷新价格等功能,版权归原作者所有!


使用时请确保夺宝页面为活动页面,否则倒计时可能比预期的稍慢一些。