Greasy Fork is available in English.

Preview, Accept and Hoard

Adds an Accept and Hoard link to every Hit Capsule.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.