Greasy Fork is available in English.

GreasyFork 中文

实验性脚本, 尚有内容未翻译完毕。

Tác giả
Jixun.Moe
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
1.736
Đánh giá
19 0 0
Phiên bản
1.2.6
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
将 Greasy Fork 变成中文版 :3
非官方翻译,还有些地方没弄完。

图片展览
话说有多少人知道脚本简介这里能贴图片 :3

版本号:核心版本.引擎版本.翻译版本

1.2.x

修正、补全翻译

1.2.4

* 修正脚本会尝试翻译代码的错误。

1.1.x

1.1.4

* 修正「登陆」为「登录」。
* 修正论坛偶尔发生动态内容无法翻译的情况。

1.1.3

* 添加 “登陆” 的翻译。

1.1.2

* 修正 & 添加部分翻译。

1.1.1

* 修正部分翻译内容
- 删除调试用代码…

1.1.0

* 翻译引擎: 因为论坛有一些动态页面内容,加上了动态节点捕捉。
+ 添加了多处翻译

1.0.x

1.0.0

+ 初版发布