Greasy Fork is available in English.

Mturk Single Layer Master Cats

Keys A,S,D,F,G assigned to choices top to bottom.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.