Greasy Fork is available in English.

Mturk Multi Layer Master Cats

Keys A,S,D,F,G assigned to choices top to bottom, Key E to submit.

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.