Greasy Fork is available in English.

mb. AUTO-FOCUS + KEYBOARD-SELECT

musicbrainz.org: MOUSE-LESS EDITING ! Cleverly focuses fields in various musicbrainz edit pages and allows keyboard selection of relationship types as well as some release editor keyboard navigation performance features

Tác giả
jesus2099
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
124
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
2021.10.8
Đã tạo
10-06-2014
Đã cập nhật
09-10-2021
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho