Greasy Fork is available in English.

Qzone_Mod+NoAD(GM)

Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本

Tác giả
Special-Denise
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
235
Đánh giá
3 0 0
Phiên bản
0.0.5
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

Qzone_Mod+NoAD样式去广告辅助脚本,目前用于去除信息流中的“好友热播”广告。
不需要提示可以自行去掉第二行代码前的//,并在第三行代码前加//注释掉,或者直接删除第三行代码即可。