Greasy Fork is available in English.

xDiep.io v3

Diep.io extension (sectored-minimap, zoom, play-with-friends, custom-theming, kill counter)

Tác giả
xterjanq
Cài đặt hàng ngày
17
Số lần cài đặt
28.988
Đánh giá
9 2 1
Phiên bản
3.9
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

xDiep.io extension is the mod of diep.io game, which includes:


* play-with-friends feature
* sectored-minimap
* zoom
* kill counter
* dark-theme
* custom-theming
* and a lot of more!

Script works only on Google Chrome 49+ version!


Project source: https://github.com/terjanq/xDiep.io