Greasy Fork is available in English.

searchEngineJumpCE-modify by ted423

方便的在各个引擎之间跳转。可自定义搜索列表的 NLF 修改版。

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.