Greasy Fork is available in English.

anti social locker

Loại bỏ bảng Social Locker mà bắt buộc người dùng nhấn thích hoặc chia sẻ trước khi xem nội dung. Nếu script không hoạt động, hãy thử tải lại trang web.

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.

 • v1.1.4 28-10-2019 @description:vi
 • v1.1.2 31-08-2018 Fix Viral Lock, refactor code.
 • v1.1.1 31-08-2018 Fixed Locker Pro Wordpress Plugin
 • v1.1.0 31-08-2018 Create addstyle Move utility functions outside antiSocialLocker
 • v1.1.0 31-08-2018 Remove unused code
 • v1.1.0 31-08-2018 Resolved #29
 • v1.0.3 15-05-2018 Big update
 • v1.0.2 10-09-2017 Imported from URL
 • v1.0.1 17-05-2017 Fixed #12
 • v1.0.0 15-05-2017 LF
 • v1.0.0 12-03-2017 Synced from GitHub - Fixed #9 #11
 • v0.9.1 04-07-2016 Synced from GitHub - Fixed #5
 • v0.9.0 04-07-2016
 • v0.9.0 04-07-2016
 • v0.9.0 04-07-2016 Imported from URL