Greasy Fork is available in English.

jquery-ajax-blob-arraybuffer

https://gist.github.com/SaneMethod/7548768

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/20389-jquery-ajax-blob-arraybuffer/code/jquery-ajax-blob-arraybuffer.js?version=130475

Tác giả
lelinhtinh
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20160609100453
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web