Greasy Fork is available in English.

移除Google的搜索结果重定向,包括其图片搜索

Remove all link redirection on Google Search Results,and Google image Search!

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.