Greasy Fork is available in English.

百度Baidu网盘HTTP转HTTPS

将百度网盘的链接(http://pan.baidu.com/)转换为HTTPS协议(https://pan.bidu.com),可以直接下载大文件。

Tác giả
netplaier
Cài đặt hàng ngày
12
Số lần cài đặt
35.358
Đánh giá
78 0 1
Phiên bản
1.01
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
LGPLv3
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

说明:

将原百度网盘链接HTTP转换为HTTPS协议,可以直接下载大文件。

原下载大文件时,需要使用百度管家。

举例:

http://pan.baidu.com/s/abcdfg

http://pan.baidu.com/s/abcdfg

更新时间: 2016年4月20日