Greasy Fork is available in English.

confluence. PAGE HISTORY LAST CHANGE

Atlassian Confluence wiki: pre-selects last change for one click comparison

Tác giả
jesus2099
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
13
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
2016.4.8.2099
Đã tạo
08-04-2016
Đã cập nhật
03-02-2021
Sự tương thích
Tương thích với Firefox Tương thích với Chrome Tương thích với Opera
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • */pages/viewpreviousversions.action?pageId=*