Greasy Fork is available in English.

【购物必备】自动勾选京东配送/仅显示有货/货到付款

在搜索和列表界面自动勾选这3个,节省操作.

Tác giả
jO9GEc
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
708
Đánh giá
9 0 0
Phiên bản
1.01
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

修改自一个脚本
原本脚本只能在搜索时候可以,现在添加到浏览的时候也可以
感谢帮助的人.

更新日志
1.0
更新https地址..修正不同页面命令不同.感谢卡饭论坛帮忙的好人os52
0.2
添加"只显示有货".JD目前默认销量排序。