Greasy Fork is available in English.

5sing助手

5sing功能增强

Tác giả
heroesm
Cài đặt hàng ngày
1
Số lần cài đặt
668
Đánh giá
12 0 0
Phiên bản
1.1.2.5
Đã tạo
05-03-2016
Đã cập nhật
02-11-2018
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

5sing助手

一个用于改善5sing听歌体验的脚本(插件)。

安装

firefox浏览器:

 • 需先安装用户脚本管理插件,如greasemonkey
 • 在脚本的GreasyFork页面中点击 Install this script 或 安装此脚本 以安装。

Chrome及类似浏览器:

 • 需先安装用户脚本管理插件,如tampermonkey
 • 在脚本的GreasyFork页面中点击 Install this script 或 安装此脚本 以安装。

功能

 • 将flash播放替换为html5播放。
 • 可选择禁止5sing页面的自动播放。
 • 读取当前5sing页面中可能包含的歌曲列表信息,在独立的插件面板中进行播放控制;支持继续载入当前页面中未列出的相关歌曲、选择歌曲显示下载链接等,各种我想要的功能;支持大部分5sing页面。
 • 与5sing的独立播放页整合,插件与5sing独立播放页相配合可实现对歌曲列表的编辑操作。

备注

 • 脚本由纯js写成,未用到第三方库,未用到greasemonkey特权函数。
 • 该插件所能播放的歌曲格式取决于浏览器对歌曲格式的支持,即,5sing中偶尔出现的wma文件通常无法播放;当5sing网络出现问题或歌曲链接配置错误时,也可能导致无法播放。
 • Github项目主页中存有可批量下载歌曲的配套python脚本。
 • 问题反馈与建议可以提交于GreasyFork或Github。

参见