Greasy Fork is available in English.

SET Master Keys

Adds Hot keys to Set Master Hits

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.

  • v1.1
  • v1
  • v1
  • v1
  • v1
  • v1