Greasy Fork is available in English.

Collins Non Quals

Mturk collins multiple copy/paste

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.