Greasy Fork is available in English.

Prospect Smarter

Adds Hot keys to Prospect Smarter Hits

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.