Greasy Fork is available in English.

Snagajob Highlighter

Mturk Highlights key words and adds hotkey, click ? for key list

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.