Greasy Fork is available in English.

CS User Manuals Hot Key

Mturk Hit the ? key for key list

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.