Greasy Fork is available in English.

Brokenlinkcheck Remove Unuse Link

用来移除磁力链以及ed2k这些链接的

Tác giả
ted423
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
53
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
1
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • brokenlinkcheck.com

brokenlinkcheck是一个死链检测网站 但是他会将磁力链以及ed2k等链接当死链检测出来 这个脚本就是用来移除这些链接的 这个脚本require了jquery-resize