Greasy Fork is available in English.

jquery-resize

jquery-resize加强

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/13495-jquery-resize/code/jquery-resize.js?version=707833

Tác giả
ted423
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
0.0.1.20190612061756
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
Tất cả trang web

I'm not the author

https://github.com/cowboy/jquery-resize

experium进行了一些改进 https://github.com/experium/jquery-resize

默认delay由250调整为1