Greasy Fork is available in English.

AC-CSDN自动展开-CSDN自动评论

自动展开CSDN博客的内容,无需点击展开 && 自动评论,返还下载积分

Tác giả
inDarkness
Cài đặt hàng ngày
2
Số lần cài đặt
3.560
Đánh giá
54 0 1
Phiên bản
3.7
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

CSDN自动评论,借用的 King.Sollyu & 杨自强的版本修改而成
1.自动展开:增加了CSDN博客的展开模式,无需点击,测试地址:
http://blog.csdn.net/fanyunlei/article/details/21454645
http://lib.csdn.net/article/android/4438
无需手动点击展开文章内容,也没有脚本模拟点击的时候界面闪烁的情况
效果:


2.自动回复:修改了生效范围,因为大部分人都不会主动的到自己的下载页面,所以加大了生效范围,同时修改了弹出位置,同时加入跳转到下载页面
测试地址: https://passport.csdn.net/account/login没登录的先登录再测试
感谢原作者提供的帮助
-----------------------------