Greasy Fork is available in English.

TCO

All In One Throne Room & Champion Hall Script

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.