Greasy Fork is available in English.

Bypass Wait, Code, & Login For Chrome

Remove verify code, login requirement, counting down... and more!

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.