Greasy Fork is available in English.

ABPVN Custom CSS

Tùy chỉnh CSS trang web theo ý bạn

Đây là phiên bản của script này, nơi mã nguồn đã được cập nhật. Hiện tất cả các phiên bản.