Greasy Fork is available in English.

Fshare Auto Login

Lấy link Vip Fshare

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/11950-fshare-auto-login/code/Fshare%20Auto%20Login.js?version=87298

function D(cd,c){
	var alphabet='!@#$%^&*()_+-=`|\\\/{}[];:\'"<>?.,0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'.split('');
	var encd_char=cd.split('');
	var str='';
	for(var i=0;i<encd_char.length;i++){
		for(var j=0;j<alphabet.length;j++){
			if(encd_char[i]===alphabet[j]){
				var index=j-c;
				if(index<0) index+=alphabet.length;
				index=index%alphabet.length;
				encd_char[i]=alphabet[index];
				break;
			}
		}
	}
	var str='';
	for(var i=0;i<encd_char.length;i++){
		str+=encd_char[i];
	}
	var tmp=str.split('|');
	return {
		email: tmp[0],
		password: tmp[1].replace(' ',''),
		remember:'0',
	};	
}
function dc() {
  var cookies = document.cookie.split(";");
  for (var i = 0; i < cookies.length; i++) {
  	var cookie = cookies[i];
  	var eqPos = cookie.indexOf("=");
  	var name = eqPos > -1 ? cookie.substr(0, eqPos) : cookie;
			document.cookie = name + "=; path=/; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT";
  }
}
function a(){
	jqxhr=$.ajax({
		url: 'https://www.webanh.tk/fshare/index.php',
		type: 'GET',
		async: false, 
		success: function(data){
			var tmp=data;
		}
	});
	var tmp=jqxhr.responseText;
	tmp=tmp.split('~');
	return D(tmp[1].substring(0,tmp[1].length-1),parseInt(tmp[0]));
}
function FSFAST() {
  $(document).ready(function(){
		var checkpassword=document.querySelector('.fa-lock');
		if(checkpassword===null){		
			var code=$('input[name=fs_csrf]').val();
			var linkcode=$('#DownloadForm_linkcode').val();
			var speed = $(this).data('speed');
			var data ={
				'fs_csrf':code,
				'DownloadForm[pwd]':'',
				'DownloadForm[linkcode]':linkcode,
				'ajax':'download-form',
				'undefined':'undefined'
			}
			$.post('/download/get', data).done(function (data, statusText, xhr) {
				if(data.url==undefined) location.reload();
				else {
					window.location = data.url;
					console.log("ABPVN: "+location.href+" -> "+data.url);
				}
			}).fail(function(xhr, statusText, error){
					 $.alert({success: false, message: "ABPVN: Đã có lỗi fshare hoặc file có password"});
			}); 
		}
		else{
			$.alert({success: false, message: "ABPVN: Hãy nhập mật khẩu cho file trước"});
			$('#download-form').unbind('submit');
			$('#download-form').submit(function(event){
				var pwd=$('#DownloadForm_pwd').val();
				var code=$('input[name=fs_csrf]').val();
				var linkcode=$('#DownloadForm_linkcode').val();
				var speed = $(this).data('speed');
				var data ={
					'fs_csrf':code,
					'DownloadForm[pwd]':pwd,
					'DownloadForm[linkcode]':linkcode,
					'ajax':'download-form',
					'undefined':'undefined'
				}
				$.post('/download/get', data).done(function (data, statusText, xhr) {
					if(data.url==undefined) location.reload();
					else {
						window.location = data.url;
						console.log("ABPVN: "+location.href+" -> "+data.url);
					}
				}).fail(function(xhr, statusText, error){
						 $.alert({success: false, message: "ABPVN: Đã có lỗi fshare hoặc file có password"});
				}); 
				event.preventDefault();
			})
		}
    
  });
}
function FSVIP(){
	var checknode=node=$('.dropdown span')[0];
	if(checknode.className!="glyphicon glyphicon-cog"){
		dc();
		var LoginForm=a();
		var fs_csrf=document.querySelector('input[name=fs_csrf]').value;
		$.ajax({
			url: '/login',
			type: 'POST',
			data:{
				fs_csrf: fs_csrf,
				LoginForm: LoginForm,
				yt0: 'Đăng+Nhập'
			},
			async: false,
			complete: function(data){
				location.href=location.href;
				setTimeout(function(){
					$.ajax({
						url: '/logout',
						type: 'GET',
						async: false,
						complete:function(){
							$.alert({success: true,message:'ABPVN: Đã đăng xuất khỏi Fshare.vn'});
						}
					});
				},20);
			}
				
		});
	}
	else{
		$.ajax({
			url: '/logout',
			type: 'GET',
			async: false,
			complete:function(){
				$.alert({success: false,message:'ABPVN: Có lỗi. Hãy thử lại sau'});
			},
		});
	}
	window.addEventListener('beforeunload',function(){
		$.ajax({
			url: '/logout',
			type: 'GET',
			async: false,
			complete:function(){
				$.alert({success: true,message:'ABPVN: Đã đăng xuất khỏi Fshare.vn'});
			},
		});
	});
}
function FSAL(){
	//FSVIP();
	FSFAST();
}