Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Tính đến 26-07-2015. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/11230-%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93/code/%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93.js?version=64246

Tác giả
xinggsf
Phiên bản
0.0.1.20150726100143
Đã tạo
26-07-2015
Đã cập nhật
26-07-2015
Giấy phép
N/A

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数