Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Đây là tất cả phiên bản của script này. Chỉ hiển thị các phiên bản mà mã nguồn thay đổi.