Greasy Fork is available in English.

字符串对象扩展库

扩展原生String对象功能:格式化字符串、startsWith、endsWith函数

Tính đến 26-07-2015. Xem phiên bản mới nhất.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/11230-%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93/code/%E5%AD%97%E7%AC%A6%E4%B8%B2%E5%AF%B9%E8%B1%A1%E6%89%A9%E5%B1%95%E5%BA%93.js?version=64246

-function() {
function Overload(fn_objs) {
	var is_match = function (x, y) {
		if (x == y) return !0;
		if (x.indexOf("*") == -1) return !1;

		var x_arr = x.split(","),
		y_arr = y.split(",");
		if (x_arr.length != y_arr.length) return !1;
		while (x_arr.length) {
			var x_first = x_arr.shift(),
			y_first = y_arr.shift();
			if (x_first != "*" && x_first != y_first) return !1;
		}
		return !0;
	};
	var ret = function () {
		var args = arguments,
		args_len = args.length,
		args_types = [],
		args_type,
		fn_objs = args.callee._fn_objs,
		match_fn = function () {};

		for (var i = 0; i < args_len; i++) {
			var type = typeof args[i];
			type == "object" && (args[i].length > -1) && (type = "array");
			args_types.push(type);
		}
		args_type = args_types.join(",");
		for (var k in fn_objs) {
			if (is_match(k, args_type)) {
				match_fn = fn_objs[k];
				break;
			}
		}
		return match_fn.apply(this, args);
	};
	ret._fn_objs = fn_objs;
	return ret;
}
String.prototype.format = Overload({
	"array" : function (params) {
		var reg = /{(\d+)}/gm;
		return this.replace(reg, function (match, key) {
			return params[~~key];
		});
	},
	"object" : function (param) {
		var reg = /{([^{}]+)}/gm;
		return this.replace(reg, function (match, key) {
			return param[key];
		});
	}
});
if (typeof String.prototype.startsWith !== 'function') {
	String.prototype.startsWith = function (str){
		return this.slice(0, str.length) === str;
	};
	String.prototype.endsWith = function (str){
		return this.slice(-str.length) === str;
	};
}

Object.prototype.extend = function(obj){
	for (var i in obj) {
		//obj.hasOwnProperty(i) &&
		(this[i] = obj[i]);
	}
};
}();