Greasy Fork is available in English.

new Better WebQQ

使得WebQQ更方便使用更清爽: 自动打开登录窗口, 自动设置桌面提示通知和使用SSL, 移除侧边栏, 移除浮动条, 移除添加按钮

Tác giả
cyio
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
122
Đánh giá
4 0 0
Phiên bản
1.3
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho

Mô tả của tác giả

new Better WebQQ