Greasy Fork is available in English.

SUPER

Library of SUPER cool stuff — FOR MY OWN USE — Frequent API changes. Use it at your own risks. Use http://greasyfork.org/scripts/10888 instructions to prevent updates.

Script này sẽ không được không được cài đặt trực tiếp. Nó là một thư viện cho các script khác để bao gồm các chỉ thị meta // @require https://greasyfork.org/scripts/10888-super/code/SUPER.js?version=897525

Tác giả
jesus2099
Phiên bản
2021.2.4
Đã tạo
10-07-2015
Đã cập nhật
04-02-2021
Giấy phép
N/A