Greasy Fork is available in English.

Sport-Express: No autoplay, please!

Выключает автоматическое воспроизведение видео на страницах Спорт-Экспресс.

Tác giả
Lain inVerse
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
41
Đánh giá
1 0 0
Phiên bản
4
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • sport-express.ru