Greasy Fork is available in English.

Virtonomica: выделение первого варианта в окне расширения здания

Выделяет первый доступный вариант в окне расширения завода и других юнитов

Tác giả
cobr123
Cài đặt hàng ngày
0
Số lần cài đặt
116
Đánh giá
0 0 0
Phiên bản
1.2
Đã tạo
Đã cập nhật
Giấy phép
N/A
Áp dụng cho
  • http*://*virtonomic*.*/*/window/unit/upgrade/*