Greasy Fork is available in English.

Ngày Quản lý Phần tử Hành động Lý do
JasonBarnabe Đã xoá script 16327 Delete and lock
Unauthorized copy
JasonBarnabe Đã xoá script 14799 Delete and lock
External, obfuscated script
JasonBarnabe Đã xoá script 15766 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 12967 Permanent deletion denied
Locked script
JasonBarnabe Đã xoá script 6817 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 6241 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 10160 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 15876 Delete and lock
External script and obfuscated
JasonBarnabe Đã xoá script 15102 Delete and lock
Unauthorized external script
JasonBarnabe Đã xoá script 9152 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 9181 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 9493 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 9946 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11417 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11413 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 10933 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 10007 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11921 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11843 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11742 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 11592 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 13010 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 13024 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 13825 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Người dùng: Gotze Ban
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 15625 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14327 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14162 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14005 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14009 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14457 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14393 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14364 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 15851 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Người dùng: ALEKS GAMING Ban
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 15517 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14351 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14329 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14351 Undelete
Will delete and lock.
JasonBarnabe Đã xoá script 14329 Undelete
Will delete and lock.
JasonBarnabe Đã xoá script 14364 Undelete
Will delete and lock.
JasonBarnabe Đã xoá script 14483 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14483 Undelete
External script, will delete and lock
JasonBarnabe Script: scuteSearchLink Permanent deletion denied
Deleted and locked already
JasonBarnabe Đã xoá script 14693 Delete and lock
External script
JasonBarnabe Đã xoá script 14693 Undelete
External script, will delete and lock
JasonBarnabe Đã xoá script 14693 Permanent deletion denied
External script, will delete and lock
JasonBarnabe Đã xoá script 14626 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14504 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14506 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14821 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14819 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 14736 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 15047 Permanent deletion denied
Deleted and locked by admin
JasonBarnabe Đã xoá script 15426 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 15483 Permanent deletion denied
Deleted and locked by admin.
JasonBarnabe Đã xoá script 15738 Permanent deletion denied
Deleted and locked by admin.
JasonBarnabe Đã xoá script 15911 Permanent deletion denied
Deleted and locked by admin.
JasonBarnabe Đã xoá script 9058 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 8855 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 8854 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 7279 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 7216 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 7198 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 7201 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 8608 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 6159 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 5713 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 5619 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 4894 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 4738 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2974 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 4467 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 4550 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 4622 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2820 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2821 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2822 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2824 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2825 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2826 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 2827 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 1485 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 1484 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Đã xoá script 1483 Permanent deletion
Author request
JasonBarnabe Script: Endless Gamersky Mark as not adult content
Verified not adult content
Jixun.Moe Đã xoá script 15309 Delete and lock
Duplicate of #12052
Jixun.Moe Người dùng: xlhdt Ban
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Đã xoá script 16161 Delete and lock
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Người dùng: king1554 Ban
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Đã xoá script 16167 Delete and lock
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Người dùng: fjzryzw Ban
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Đã xoá script 16166 Delete and lock
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Người dùng: kshioeng Ban
Duplicate of #15139
Jixun.Moe Đã xoá script 16190 Delete and lock
Duplicate of #15139
JasonBarnabe Đã xoá script 16199 Delete and lock
Uses unauthorized external script
JasonBarnabe Đã xoá script 16198 Delete and lock
Uses unauthorized external script
JasonBarnabe Đã xoá script 16125 Delete and lock
Uses unauthorized external script
JasonBarnabe Đã xoá script 16124 Delete and lock
Uses unauthorized external script
JasonBarnabe Đã xoá script 16107 Delete and lock
Uses unauthorized external script