Này người xa lạ!

Còn chờ gì nữa mà không mau đăng nhập hoặc đăng ký để cùng tham gia thảo luận với cộng đồng!

关于判断url && 启动切换下一条视频的时候的bug

About: B站无弹幕

发现在看一堆视频集合的时候,他会自动跳转到下一个视频,但是当前的网址并不会发生变化
原始查看你源码,发现里面用的延迟3s判断,然后处理的是url,此时用url判断似乎就不行了,其次浪费点查询时间也不算什么
这个应该可以解决
if ($(".choose_danmaku").text().includes("关闭")) { no_danmu(); }

Bình luận

  • ------上面那个代码似乎有点问题-----再来一个
    /**手动触发事件-让那个按钮显示出来**/ var event = document.createEvent('MouseEvents'); event.initMouseEvent('mouseover', true, true); document.querySelector(".bilibili-player-video-danmaku-switch").dispatchEvent(event); if ($(".choose_danmaku").text().indexOf("开启") < 0) { no_danmu(); }

  • @inDarkness said:
    ------上面那个代码似乎有点问题-----再来一个
    /**手动触发事件-让那个按钮显示出来**/ var event = document.createEvent('MouseEvents'); event.initMouseEvent('mouseover', true, true); document.querySelector(".bilibili-player-video-danmaku-switch").dispatchEvent(event); if ($(".choose_danmaku").text().indexOf("开启") < 0) { no_danmu(); }

    感谢分享,目前是在测试注入页面后绑定监听事件,成功的话下个版本会更新

Đăng nhập hoặc Đăng ký để gửi bình luận.